Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Komentari

Debata

Hronika

Linkovi

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

 

Naredba v.d. Predsednika republike Srbije

NAREDBA

O POSEBNIM MERAMA KOJE SE PRIMENJUJU ZA VEME VANREDNOG STANJA

1. Ovom naredbom ograničavaju se određene slobode i prava čoveka i građanina utvrđene Ustavom Republike Srbije i utvrđuju posebne nadležnosti državnih organa za vreme vanrednog stanja.

2. Lice koje ugrožava bezbednost drugih građana ili bezbednost Republike Ministarstvo unutrašnjih poslova može prinudno dovesti i zadržati u službenim prostorijama do 30 dana.

O primeni mere dovođenja i zadržavanja donosi se rešenje, na koje se može izjaviti žalba ministru unturašnjih poslova.

Lice iz stava 1. ove tačke nema pravo na branioca u smislu Zakonika o krivičnom postupku.

Ministarstvo unturašnjih poslova će obavestiti porodicu lica iz stava 1. ove tačke o primeni mera dovođenja i zadržavanja, ukoliko je to moguće.

3. Ministar unutrašnjih poslova može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje lica na javnim mestima ili određenim područjima, kao i da naredi pojedinim licima da borave u mestu prebivališta, odnosno boravišta sa obavezom javljanja.

Ministar unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza određenom prostoru ili objektu, i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez odobrenja.

4. Direktor Bezbednosno-informativne agencije može prema određenim ili pravnim licima da preduzme određene mere kojima se odstupa od načela nepovredivosti tajne pisma i drugih sredstava opštenja i bez odluke nadležnog suda.

5. Ovlašćeno službeno lice sme ući u tuđi stan i druge prostorije, i bez odluke nadležnog suda, ako je to neophodno radi otkrivanja i hvatanja učinilaca krivičnih dela sa elementom organizovanog kriminala, pronalaženja tragova tih krivičnih dela i predmeta važnih za krivični postupak.

6. Zabranjuje se pravo na štrajk.

7. Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i drugih javnih okupljanja građana koji podležu predhodnoj prijavi Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom.

8. Zabranjuje se političko, sindikalno i drugo delovanje koje ima za cilj ometanje i sprečavanje primene mera za vreme vanrednog stanja.

9. Zabranjuje se javno obaveštavanje, rasturanje štampe i drugih obaveštenja o razlozima za proglašavanje vanrednog stanja, osim prenošenja zvaničnih saopštenja nadležnih državnih organa.

O sprovođenju mere iz stava 1. ove tačke stara se Ministarstvo kulture i javngo informisanja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

10. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

U Beogradu 12.03.2003.

Vrišlac dužnosti predsednika Republike

Nataša Mićić, sr. 

hronika vesti (arhiva)

 

Copyright by NSPM