Home

Info

Pretplata

Kontakt

Prošli brojevi

Posebna izdanja

Debata

Hronika

Linkovi

NOVA SRPSKA POLITIČKA MISAO

 

Debata

DEBATA

Mario Kalik

O fantazmu Miloševica i jednoj paranaucnoj analizi

(Slobodan Antonic, Politicki sistem i elite u Srbiji pre i posle 5. oktobra)

U mnogim prikazima naucnog metoda kao njegove osnovne osobine navode se objektivnost, preciznost, sistematicnost i celovitost. Podrazumeva se da te norme treba da važe i za rad u okviru jednog naucno-istraživackog projekta koji pretenduje da bude nešto više od novinskog komentara. Stice se, medutim, utisak da je jasna linija izmedu žurnalizma (makar i s primesama strucne rasprave) i ozbiljnog naucnog rada dosta pomucena u predloženom tekstu dr S. Antonica. Nažalost, to nije jedini ili bar redak slucaj na našoj intelektualnoj sceni - samoproklamovani "analiticari" politickih zbivanja su svojim brojnim nastupima u inace "odvec slaboj nezavisnoj i kritickoj javnosti" (Antonic) politicku analizu pretvorili u paranaucnu egzibiciju sa jakim propagandistickim efektima. Njihovo gotovo monopolski položaj na intelektualnom "tržištu" svakako je doprineo "odvec slaboj nezavisnoj i kritickoj javnosti". Možda je to neminovna posledica prodora tržišta u svet intelektualne kulture, odnosno srozavanja kriterijuma teorijske anlize na nivo tržišta roba i usluga. Ipak, nije nam namera da ovom prilikom pretresamo fenomen novokompanovanih "politickih analiticara" i njihovog napadnog pojavljivanja u medijima, ukljucujuci i one sa preovladujucom žutom bojom. Niti nas zanima psihološko-moralna pozadina tog neselektivnog pristajanja na svaki ponudeni intervju ili molbu za pružanje "analiticarskih" usluga. Cilj nam je da suocimo njihove pretenzije i stvarnu prirodu njihovih "analiza". Njihove "analize" pretenduju na naucnost, i u tom smislu se oni pojavljuju u ulozi univerzitetskih nastavnika, saradnika naucnih instituta ili urednika strucnih casopisa. Medutim, da li je ovo pojavljivanje samo pokrice za za paranaucnu delatnost, ili istinska garancija naucne temeljenosti onoga što se izlaže? Predloženi tekst dr Antonica samo je jedan u nizu tekstova koji su preplavili našu intelektualnu scenu poslednjih godina i u tom svojstvu ce nam poslužiti za preispitivanje dominantnog pristupa u razumevanju nace politicke stvarnosti.

Pocnimo od konfuzije u pogledu periodizacije - kao kriterijum za hronološku podelu proteklog razdoblja, iza koje bi trebalo da stoje teorijski argumenti, uzima se politicki položaj Slobodana Miloševica, pa se razlikuje doba "Miloševiceve Srbije" i "post-Miloševicevsko" doba. Medutim, dok se u prvom delu opsežno i sa velikim pretenzijama govori o presudnom uticaju jednog društvenog aktera na oblikovanje citavog društveno-politickog života (tako da cela Srbija postaje "Miloševiceva"), na pocetku drugog dela, koji se odnosi na "post-Milkoševicevsko" razdoblje, kaže se da je "sistem ostao suštinski isti". Kako je to moguce? Ako je Miloševic imao snažan i odlucujuci znacaj u društvenoj strukturi (sistemu), onda bi rdaikalna promen njegovog društvenog položaja neminovno dovela do promene društvene strukture. Ili su u temelju njegovog delovanja bili prisutni neki sistemski ucinci kojih on i vecina aktera nije bila (i nije morala biti) svesna, i koji su omogucili onu suštinsku identicnost sistema? Nažalost, dr Antonic nam o tome ništa ne govori. Njegova "anliza" se svodi na manifestni aspekt politickog (ne cak ni ukupnog društvenog) života, tako da je pitanje društvene strukture krajnje zanemareno, ili je dato u površnim naznakama koje bi trebalo da sugerišu presudan uticaj vodeceg politickog aktera na njen sklop. Drugi važan aspekt koji je upadljivo odsutan jeste dimenzija interakcije našeg društvenog sistema sa okolnim sistemima i globalnim sistemom. Postalo je pravilo da se sudbina naše zemlje (a time i raspodela politicke odgovornosti za tu sudbinu) posmatra u apstrakciji od globalnih društvenih tokova i delovanja najrazvijenijih država i medunarodnih organizacija na ovom podrucju. Njihovi ekonomski, politicki i vojni ineteresi, tako detaljno analizirani u brojnim studijama, ili se uopšte ne spominju, ili su uvijeni u demagoške floskule o "zaštiti ljudskih prava", "unapredenju" (ili cak "uvodenju") demokratije i slicno. Mada dr Antonic verovatno nije sklon ovim stereotipima, u njegovom radu manjka analiza aktuelne geopoliticke situacije u kojoj naša zemlja ima važan položaj. Da li se onda analizom može zvati postupak koji ne uzima u obzir ni društveni sklop jednoj pojedinacnog sistema ni strukturu globalnog sistema sa kojim je on u interakciji? Nedostatak celovitosti neminovno dovodi do nedostatka objektivnosti, a time i nepristrasnosti kao subjektivnog aspekta ovog naucnog principa. Žaoka kritike u prvom delu rada usredsreduje se iskljucivo na Miloševica, a u "analizi" dešavanja nakon 5. oktobra jedan deo nove vlasti optužuje se za ocuvanje "mehanizama" nasledenih iz "Miloševicevog" perioda, koje je, po dr Antonicu, Miloševic i stvorio. Kada "analiza" apstrahuje od širih socijalnih trendova, a zatim i od strukture samog sistema koji bi trebalo da bude predmet analize, gubi se (objektivno) tlo pod nogama - pocinjemo da lebdimo u prostoru u kome jedan mocan pojedinac kreira društvenu stvarnost. Fantazam Miloševica pocinje da se širi. Iza (demokratske) "ljušture" je njegova "snažna i neokrnjena vlast". On sve kontroliše i o svemu se pita. Društveni podsistemi redom padaju pod njegovu moc - sistem postaje autoritaran. Izvori koje dr Antonic koristi u potkrepljivanju ovakvog fantazma su isti oni koji su taj fantazam i stvorili - Naša Borba, Danas, Evropljanin, Republika, a pridružuju se i nezaobilazni i redovno anonimni "izvori iz vrha SPS-a". Analiticar koga treba da odlikuje distanca objektivnu empirijsku osnovu nalazi u politicki jako obojenim i opredeljenim medijima, a petitio principii je ocigledan - potvrdu istinitosti konstrukcije tražimo u navodenju njenih osnova, tamo gde ona crpi svoju moc. Nije to ni prvi ni poslednji put da jedan naucnik podlegne uticaju zavisnih medija, prirodno je da je vrlo teško odupreti se njihovoj zaglušujucoj buci. Medutim, konsekvenca toga je neumoljiva i ne ostavlja prostor za kalkulisanje - u tom trenutku on prestaje biti naucnik, i postaje još jedan propagandista odredenih interesnih grupa. Akademska titula gubi supstancu i pretvara se u ljušturu koja ce od sada služiti za prikrivanje partikularnih društvenih interesa i njihovo snažno ideološko legitimisanje. Sam naucnik svega toga ne mora biti svestan, on i dalje može živeti u blaženom (samo)saznanju da vrši jedan plemenit poziv koji ima univerzalnu vrednost. To ga, medutim, razlikuje samo od partijskog agitatora koji je, dok prica o univerzalnim principima, potpuno svestan da sprovodi odredeni zadatak koji mu je dat od strane nadredenih partijskih instanci. To ništa ne govori o zasnovanosti njegovih tvrdnji, pošto samosvest cesto biva iskrivljena, a nekada to iskrivljavanje predstavlja strukturalnu društvenu nužnost. Tako ovaj i slicni radovi dr Antonica, u objetivnom pogledu, imaju ideološku funkciju - onim što govore, a narocito onim što precutkuju, treba da legitimišu pozicije odredene politicke grupacije, a ljuštura naucnog zvanja deluje kao ubojito sredstvo na prosecnog pripadnika javnog mnenja i, što je vrlo važno, dragocenog glasaca. U daljem tekstu cemo videti o kojoj se politickoj grupaciji radi.

Ali, da ove primedbe ne bi delovale previše nacelno i delimicno proizvoljno, preci cemo na konkretne tvrdnje iz kojih se postepeno konstruiše fantazam o Miloševicevoj autoritarnoj vladavini. Na pocetku teksta se kaže da je Miloševic imao kontrolu nad "velikim medijima", zahvaljujuci cemu su gradani koji mu nisu bili skloni apstinirali u izbornom procesu ili su glas davali "lažnoj opoziciji". Monopol nad medijima jeste jedan od pokazetelja nedemokratske vladavine (u uobicajenom smilsu te reci), ali njega ne treba precenjivati. Najbolji primer za to su poslednji predsednicki izbori, kada vecina gradana nije izašla u drugi krug glasanja, uprkos njegovoj snažnoj medijskoj promociji. Ne treba potcenjivati relativnu autonomiju gradanske svesti koja cesto zna da ispravno reaguje na prezasicenu i uniformisanu medijsku sliku o nekim društvenim pitanjima. Medutim, da li se, i u ovoj ublaženoj varijanti, može govoriti o Miloševicevoj "kontroli nad velikim medijima"? Jedan od argumenta može na prvi pogled delovati stupidno - Miloševic nije bio urednik nijednog medija niti clan njihovih upravnih organa. Njih su birali državni organi ako je rec o državnim medijima, u skladu sa postojecom zakonskom procedurom. Svuda je uobicajeno da državni mediji afirmišu politiku zvanicnih državnih organa, samim tim i predsednika republike. Ta afirmacija ne mora po sebi znaciti da je Miloševic neposredno kontrolisao te medije. Ocekivan odgovor je da se, naravno, ne misli na neposrednu, vec posrednu kontrolu, putem one "fasade" koju cine instuticije i njihovi predstavnici. Medutim, ovaj odgovor, iako ocekivan, ne može se sa sigurnošcu proceniti iz rada dr Antonica. U tekstu se na mnogim mestima navodi upravo neposredna Miloševiceva kontrola - "tako je Miloševic" (ne partija ili neka druga grupa - prim. M.K.) "dolazio do vecine u parlamentu i do dominacije u vladi"; "sve politicke poslove završavao je na formalno parlamentaran nacin"; "SPS je bila pravo politicko vlasništvo Miloševica"; "kao gospodar stranke, Miloševic je zagospodario i skupštinama"; "uzastopnim promenama izbornog zakona, napravio je takav sistem..."; "kontrola nad zakonodavnom vlašcu Miloševicu je dala punu kontrolu i nad izvršnom vlašcu", tako da je "vlada igrala ulogu pukog `transmisionog kaiša` Miloševiceve volje", a predsednik vlade na njenim sednicama "niti predlaže niti zakljucuje, a da se prethodno o tome ne konsultuje sa Slobodanom Miloševicem"; Miloševic je "krenuo sa sredivanjem stanja u sudstvu"; "posebnom uredbom, Miloševic je preuzeo i neposredan nadzor nad SDB"; "posebno važno za funkcionisanje Miloševiceve vlasti bio je neposredan politicki nadzor nad ekonomskom elitom". Sve u svemu, stvorena je "neo-patrimonijalna država" sa svevidecim i sveznajucim vodom na njenom celu. Odredba "patrimonijalna" direktno upucuje na neposrednu (licnu) vlast, nasuprot posrednoj (institucionalnoj) vlasti karakteristicnoj za moderno društvo. Navedene formulacije sa naglašenim trecim licem jednine u performativnom pogledu pojacavaju ovu konstrukciju. Mediji, parlament, vlada, SPS, sudstvo, policija, privreda, opzicija - sve to kontroliše jedan covek ciji je jedini cilj da sacuva stecenu vlast. Srbija je "pod" Miloševicem. U svetlosti ovakvih tvrdnji i onaj, na prvi pogled stupidan, odgovor može delovati ubedljivo. Dr Antonic zaista svodi prethodnu vlast na oblik harizmatske autokratije u kojoj jedan mocan pojedinac doslovce odlucuje o svemu (znacajnom) i neposredno upravlja neizdiferenciranom zajednicom tako što imenuje i razrešava "cinovnike". Cak i kada se prihvate tvrdnje koje upucuju na posrednu, formalizovanu vlast ("sve poslove završavao je na formalo parlamentaran nacin", "vlade su predlagale zakone, a skupština ih je uredno usvajala"), iskrsava pitanje: u cemu je ovde problem, zar ovo nije uobicajena procedura u sistemima koji se danas uobicajeno nazivaju "demokratskim"? U jednom drugom radu ("Društveni sklopovi, politicki delatnici, društveni poredak", zbornik Racji hod, Filip Višnjic, Beograd 2000.) dr Antonic demokratiju definiše iskljucivo preko fomalno-pravnih odredaba, svodeci je na odredeni nacin funkcionisanja politickog sistema. Ako se, sada, medutim, smatra da je sva ta institucionalna infrastruktura u slucaju Miloševiceve vlasti samo "fasada" ili "ljuštura" koja prikriva realno stanje stvari (licnu vlast pojedinca), jedan privid neophodan za legitimaciju poretka u uslovima uznapredovale racionalne vlasti, onda u tom argumentu treba biti principijelan - treba preispitati ne kriju li se iza institucija u "demokratskim" zemljama zapravo interesne grupe, jedna "elita vlasti" koja drži monopol nad najvažnijim sektorima društva? Moglo bi se reci, ko cuti o poliarhiji, neka ne govori o autokratiji. Nažalost, dr Antonic cuti o poliarhiji - prigovor o demokratskoj "fasadi" odnosi se samo na autoritaran oblik demokratije. Aktualizacija pojma demokratije kao kolektivne samouprave emancipovanih pojedinaca u svim oblastima društva, predstavljalo bi riskantan i hrabar poduhvat u uslovima kada je taj pojam u velikoj meri ucinjen omraženim, ili potpuno nerazumljivim, cak i u najvišim intelektualnim krugovima. Stoga se dr Antonic ne odlucuje na taj korak - na javnoj sceni je lakše ici i napredovati utabanim stazama dogmatizovane terminologije i "argumentacije". I tako jedna parcijalna i pristrasna "analiza" neminovno podleže fantazmu o Miloševicevoj svemoci.

Medutim, kako iz te perspektive objasniti situacije u kojim postulirana apsolutna kontrola ocigledno manjka, u kojima stvari poprimaju tok koji je u jasnoj suprotnosti sa voljom i interesima "autoritarnog vode", na primer dešavanja oko lokalnih izbora 96/97., to da su na "dužnosti ostali sudije i tužioci koji su savesnost obavljanja posla pretpostavljali naredenjima i uputstvima sa vrha vlasti", ili, na kraju, sam 5. oktobar. I na to ovaj fantazam ima odgovor, jer ono što se nama cini kao jasno i ocigledno samo je privid koji skriva vlastitu suprotnost. Protivnici "autoritarizma" i "komunizma" preuzimaju geslo Ilije Cvorovica: "U ovom poslu ima jedno osnovno i sveto pravilo - sve je suprotno od onoga što izgleda da jeste". Ne može se sporiti da ovo geslo može imati filozofski smisao, ukoliko se u istraživanju rukovodimo nacelom metodske sumnje. Medutim, ovaj fantazam nije metodican, vec razobrucen, i to ga cini fantazmom. Njegova sumnja u ocigledno vodena je neogranicenom verom, verom u Miloševicevu zaveru protiv "svog naroda" i "celog sveta". Miloševic je taj koji je izazvao ratove, sankcije, bombardovanje, unutrašnje sukobe i sve ostale krize, kako bi "lakše sacuvao vlast", jer "on može da vlada samo u kriznim situacijama". Verovatno je on namerno izazvao i 5. oktobar, a zatim i svoje izrucenje haškom tribunalu, samo da bi i dalje demonstrirao svoju moc i vodio borbu sa "demokratskim" svetom. Zar pobornici tribunala ne govore cesto kako Miloševic zloupotrebljava sudski proces da bi manipulisao našim gradanima i podrivao novu vlast? Dakle, kao što mu je nekada uspevalo da (zlo)upotrebi naše institucije, tako mu uspeva da iskoristi "medunorodne" insitucije za svoje svrhe. Nema šta, Miloševic je svemocan. Ipak, postoji jedna sitnica koju sa sobom ne može da povuce ova inercija, inercija jedne opsesije - Miloševic više nije na vlasti. Za razliku od prohaških misionara koji i dalje žive u vremenu kada su vodili borbu protiv "nacionalistickog diktatora", dr Antonic priznaje ovu cinjenicu, ne dopuštajuci da u potpunosti izgubi zdrav razum. On govori o "post-Miloševicevskoj Srbiji", uzimajuci cinjenicu personalne promene vlasti za osnovnu liniju razgranicenja izmedu dva vremenska perioda. Ipak, i kod njega se nalaze tragovi one epopeje o Miloševicevim ratnim pohodima - na jednom mestu on kaže da je uredba o "neposrednom nadzoru nad SDB-om" omogucila Miloševicu "da bude jedan od glavnih gospodara rata". U poslednjem delu knjige "Zarobljena zemlja", koji je preneo NIN, dr Antonic navodi, poredeci Napoleona III Bonapartu i Miloševica, da su oni "jednako spremno ulazili u rat da bi ojacali vlast", dalje, da je Miloševic držao "ratoborne govore u kojima je najavljivao buduce ratove" (primer govora na Gazimestanu), da su ga odlikovali "grandomanija i bajkolike spoljnopoliticke zamisli" (primer Balkanske konfederacije). Dakle, ni dr Antonicu nije potpuno strana haška teza o Miloševicevoj "ratobornoj" politici, ili teza naših misionara da su mu ratovi služili za unutarpoliticku legitimaciju. Tako haški tribunal manifestuje svoju moc i nad onima koji nisu njegove otvorene apologete i agitatori. Medutim, cinjenice su sledece - spomenuta uredba kao krucijalan "dokaz" u kosovskoj optužnici protiv Miloševica nije ni u kakvoj vezi sa njegovom licnom (ili komandnom) odgovornošcu za dešavanja na Kosmetu, što je ubedljivo pokazano na samom sudenju; Miloševic nije"ulazio u rat da bi ojacao vlast", jer se rat odvijao kada mu je vlast bila vrlo snažna; deo govora na Gazimestanu koji se navodi nije propagiranje ratnog sukoba vec samo konstatovanje teške društvene situacije u kojoj objektivno "nije iskljucena mogucnost rata" (Miloševiceve reci-prim. M.K.), u kojoj su se neke grupe za rat uveliko pripremale; regionalna ekonomska integracija nije nikakva "grandomanija i bajkolika spoljnopoliticka zamisao" vec proces koji se tada, kao i sada, uveliko odvija.

Spomenucemo ovom prilikom i deo teksta koji se odnosi na oblast ekonomije u periodu Miloševiceve vlasti. Slika koju nudi dr Antonic je ponovo nepotpuna - u njoj postoji samo ekonomska elita koja je u direktnoj sprezi sa vladajucom politickom nomenklaturom, a ne i deo ekonomske elite koji je u citavom proteklom periodu finansirao delatnost opozicije. To je izostavljeno (ili nije uoceno) jer se ne uklapa u fantazam o Miloševicevoj apsolutnoj kontroli. Utoliko gore po cinjenice! Suština delovanja prethodne vlasti u oblasti ekonomije oznacava se kao "politicki kapitalizam" koji se zasniva na "dominaciji državne/društvene svojine" i "zaustavljanju privatizacije". "Autoritarne strukture onemogucavale su nastanak oblasti ne-državne samoregulacije", odnosno jacanje "profit-seeking elita". Sve je to dovelo do stvaranja "klijentelisticke mreže" ekonomski privilegovanih pojedinaca. Medutim, dr Antonic u drugom delu teksta spominje da su aktuelni procesi "tranzicije" i "privatizacije" omogucili jacanje nove ekonomske elite, u koju spadaju "kompradorski" i "licno-partijski" klijenti. Presudnu rec ponovo ima vlada. Dakle, do nelegitimnog privilegovanog statusa može se doci i pod vidom "privatizacije", a ne samo "zaustavljanja privatizacije", makar to bio, po Antonicevom mišljenju, njen nezadovoljavajuci oblik, i makar presudnu rec ponovo imala vlada. Loša privatizacja je ipak privatizacija. Medutim, dr Antonic se zalaže za istinski oblik privatizacije, za "ne-državnu samoregulaciju" i "profit-seeking elite". Nažalost, vrednost ovih koncepata se ne obrazalaže, ona se pretpostavlja. Neoliberalizmu nisu potrebni argumenti kada iza sebe ima istorijsku i društvenu moc. Ali, tamo gde nema argumenata, nema ni nauke - uvrežena difamacija državne i društvene svojine, i apologija privatne svojine i Njegovog Velicanstva, Profita, postaju samoreferentni, jer ih podupire mocna istorijska realnost. Nauka ce nastaviti da opstaje tamo gde ce se ova Realnost podvrci postupku derealizacije, postati pojava u jednom širem istorijskom sklopu, i gde ce se ukazati na njenu nastalost a možda i buduce išcezavanje. Dr Antonic ne raspravlja mogucnost da ne postoji podela na istinsku i lošu privatizaciju, odnosno da svaka privatizacija i ogoljena potraga za profitom nužno dovode do stecaja ili pljacke. Ne raspravlja se ni mogucnost da su jacanje državne intervencije i pojava tzv. sive zone ekonomije nužne u uslovima ekonomske izolacije i neposrednog ratnog okruženja. Umesto toga, on nam, poput nekih drugih, nudi Utopiju pravedne privatizacije koja postoji izgleda samo u glavama domacih obožavalaca Adama Smita, Fridriha fon Hajeka i Miltona Fridmana.

Sve u svemu, prvi deo teksta završava se konstatacijom da su "mocne politicke strukture arbitrirale u glavnim sektorima društva". Spominjanje "struktura" umesto "Milosevica" svedoci o mogucnostima oslobadanja od okova iluzije (fantazma). Ako se ostavi po strani teza da je politika zapravo veština upravljanja društvenim procesima, teza koja je sastavni deo koncepta formalne demokratije, ostaje pitanje da li Univerzitet, SANU, SPC, mnoge nevladine organizacije i udruženja gradana, spadaju u važne sektore društve? Ako je to slucaj, na koje se "mocne politicke strukture" onda misli? Dr Antonic pod tim izrazom sugeriše domacu vladajucu politicku strukturu. Medutim, kada je rec o ovim društvenim organizacijama, uticaj vladajucih stranaka bio je slab od 1991. godine, dok je uticaj opozicije, a kod nekih od njih, i politickih struktura iz inostranstva, neprestano jacao. Ponovo se, umesto celovite i diferencirane analize društvenog života koja bi otkrila svu njegovu složenost i dinamiku, nudi stereotip o dominaciji "partijske države" nad "društvom". On se više uklapa u tumacenja koja isticu "totalitarnu" prirodu bivšeg "režima".

Ipak, dr Antonic ne izvlaci ovakve zakljucke, i vraca se uhodanoj prici o Miloševicevoj autoritarnoj vladavini. On se posvecuje "analizi" perioda nakon 5. oktobra, pokušavajuci da objasni tekuci politicki sistem. Medutim, odmah na pocetku se ispostavlja da je politicki sistem "suštinski ostao isti". Kasnije se to tvrdi za društveni sistem u celini. Ovo nas neizbežno dovodi u konfuziju koja zahteva razjašnjenje i preciziranje. Podnaslov ovog dela teksta je "post-Miloševicevska Srbija", a autor tvrdi da je "politicki sistem, krojen po Miloševicevoj meri, suštinski ostao isti". Ovo drugo nas navodi na to da se može govoriti samo o "post-Miloševicevoj", a ne o "post-Miloševicevskoj Srbiji", pošto je ostao isti "Miloševicevski" sistem. Tako je osnovna teza da nikakvog diskontinuiteta zapravo i nema, i da je petooktobarska prevratna svest uveliko (postala) iluzija. Osnovna periodizacija tako nema nikakvu bitnu teorijsku vrednost. Ovakva poenta je korisna zbog otrežnjujuceg dejstva koje može imati na samoproklamovane revolucionare, ali su njene premise vrlo upitne. Naime, postavlja se pitanje kako je moguce da sistem ostane isti ako je njegov identitet u potpunosti odreden Miloševicevim interesima, odnosno ako je "krojen po njegovoj meri"; u situaciji kada Miloševic kao predsednik jedne opozicione partije zauzima bitno drugaciji položaj u politickom sistemu nego ranije, ocekivalo bi se da sama ta cinjenica dovede do bitne promene samog sistema. Medutim, ako se prihvati da "Miloševicevski" sistem ostaje dominanatan i nakon radikalne promene Miloševicevog položaja u strukturi vlasti, onda se mora reci da je on "krojen" i po meri nekih drugih aktera, da ima autonomiju i objketivnost koje prevazilaze nivo personalnog identiteta vlasti. U tom slucaju bi i odrednica "Miloševicevski" postala besmislena, kao i (loša) verzija individualno-psihološkog pristupa koja se podmece za politikološku, odnosno sociološku analizu. Temeljni društveni fenomeni ne bi se više objašnjavali motivima jednog pojedinca i njegovom moci, makar on zauzimao jedan od glavnih položaja u politickom sistemu. Prava analiza došla bi tako do utvrdivanja dubinskih struktura društva kao osnovnog polja sociološkog istraživanja. Medutim, fantazam Miloševica je u ovom tekstu previše jak i onemogucava slobodu misaone analize - Miloševiceva odgovornost (za mnoge loše stvari) postoji i nakon 5. oktobra, ali sada posredstvom sistema koji je "krojen po njegovoj meri" i koji sprecava zamah "liberalizacije" i "demokratizacije". Tako se centralni deo ovog odeljka odnosi na spor oko mandata jedne od vladajucih stranaka, koji su oduzeti u skladu sa "miloševicevskim izbornim zakonom" (mada se kasnije tvrdi da je takva odluka bila "nezakonita"). Citava "analiza" u ovom delu rada u potpunosti je podredena dnevno-politickim dešavanjima i gotovo da se ne može uociti bitna razlika izmedu "analiticara" i samih aktera cije delovanje treba da bude predmet njegove analize, tako odlucujuca u konstituisanju jednog naucnog pristupa. Dr Antonic samo na obuhvatniji nacin izlaže osnovne politicke stavove jedne od vladajucih stranaka, i njegova slika je sasvim dobro podešena prema tekucoj real-politici u kojoj se odigrava "sukob" unutar vladajuce koalicije. Izvesna sistematicnost koja odlikuje prvi deo teksta, zasnovana na pretpostavljenoj Miloševicevoj strategiji zadobijanja apsolutne kontrole, polako išcezava, tako da se sada uglavnom nabrajaju razna dešavanja na našoj politickoj sceni. Pri tom dr Antonic iskljucivu odgovornost za sasvim ociglednu poražavajucu politicku i ekonomsku situaciju pripisuje jednom delu vladajuce koalicije, cak i samo njenom lideru (Đindicu), dok je odgovornost njenog drugog dela, a narocito njenog lidera (Koštunice), sasvim precutana. Đindic bi u ovoj konstrukciji trebalo da odigra ulogu Miloševica, pošto se opsednutosti ovim drugim dr Antonic ocigledno ne može osloboditi. Razlika medu njima je samo u pogledu "formule", odnosno ideološke matrice, dok su nacini zadobijanja apsolutne kontrole u osnovi isti. Medutim, ko je omogucio Đindicu da dode do takvog položaja, ko ga u takvom delovanju nije sprecavao sve dok se nije sam osetio ugroženim? Naravno, Koštunica. Koštunica je bio predsednicki kandidat DOS-a, a Đindic "menadžer" kampanje; Koštunica je bio nosilac liste DOS-a i na republickim parlamentarnim izborima, a Đindic kandidat za premijera. Osim toga, sasvim je iskljucena mogucnost da Koštunica nije bio "obavešten" o Đindicevim aspiracijama - dovoljno dugo su bili u istoj stranci, a i jedan deo javnosti je na to cesto ukazivao. U osnovi, to je sukob unutar iste "porodice" i kao takav neprincipijelan - u njegovoj pozadini je borba oko raspodele politicke i ekonomske moci, pri cemu je kršenje Ustava i zakona obostrano prisutno. Ta dva aktera su osudena na saradnju, pošto suštinskih razlika izmedu njih nema - kada "sukob" previše eskalira i ugrozi zajednicki opstanak na vlasti, neminovno dolazi do kompromisa. Poslednja dešavanja to najbolje pokazuju. Spomenimo ovom prilikom samo neka Koštunicina ogrešenja o Ustav. Prvo, nacin dolaska na vlast. Poznata je cinjenica da je njegova pobeda proglašena nakon poništenja glasova Srba sa Kosmeta, što mu je omogucilo da ima više od 50 % glasova. A nacin dolaska na vlast odreduje i prirodu vladanja. Prvo što je novi predsednik uradio bilo je da, bez ikakve saglasnosti Savezne skupštine, zatraži prijem SRJ u UN kao nove clanice, i na taj nacin prekine kontinuitet SRJ sa SFRJ. Sa istorijsko-pravne tacke gledišta, ovaj postupak može imati posledice o kojima se verovatno nije razmišljalo. Medu njim je vrlo važno pitanje suštine dešavanja na prostoru Jugoslavije pocetkom 90-tih godina. Nije iskljuceno da takvim aktom reviziju istorije omoguci i predsednik Koštunica a ne samo haški tribunal. Dalje, srdacan prijem lidera zemalja clanica NATO-a koji su od strane naših sudova u tom trenutku bili osudeni na 20 godina zatvora. Da bi se legalizovalo ovo nelegalno ponašanje, Vrhovni sud je poništio te presude. Tako su Solana i ostali mogli da dolaze u našu zemlju kao prijatelji, ne više kao ratni zlocinci. Zatim je predsednik Koštuznica inicirao donošenje Zakona o saradnji sa haškim tribunalom, iako je više od 50 profesora i saradnika Pravnog fakulteta utvrdilo da je takav zakon protivustavan. "Legalizam" se sprovodi tako što se krši Ustav! Kada je jedan covek sebi oduzeo život zbog donošenja tog zakona, naš predsednik je samo pozvao na sprecavanje moguce krizne situacije - medijska hajka na ljude koje progone haški istražitelji i njihovi domaci saborci nije osudena, iako je direktno uticala na spomenuti tragican cin. Prethodno je, ponovo bez ikakvih ustavnih ovlašcenja i saglasnosti skupštine, predsednik Koštunica potpisao tzv. Beogradski sporazum kojim je inicirano stvaranje nove države. Preko noci je izbrisano ime postojece države (a ime povlaci za sobom mnoga važna pitanja, ono nije puki znak koji se može proizvoljno menjati), dok se o identitetu buduce države naši gradani verovatno nece pitati. Predsednik Koštunica je cesto isticao da je Ustav iz 1992. nastao dogovorom dve vladajuce partije, i da se gradani o njemu nisu pitali. Sada su temelje novog ustava postavili nekoliko pojedinaca, izabranih po krajnje neprozirnim kriterijumima (na primer, sporazum su, izmedu ostalih, potpisali jedan strani državljanin i predsednik jedne od republike, dok predsednik druge republike uopšte nije bio prisutan). Dalje. Prošle godine naša Republicka skupština jednoglasno je donela Deklaraciju u kojoj se odbacuju tzv. Hekerupovi okviri za ustavno uredenje Kosova i Metohije. Medutim, to nije sprecilo predsednika Koštunicu da, pored mnogih drugih zvanicnika, izvrši snažan pritisak na Srbe na Kosmetu da izadu na nešto kasnije izbore koji su održani upravo u skladu sa spomenutim "ustavnim okvirima". To je obrazlagano time da ce se na taj nacin u bliskoj buducnosti poboljšati položaj Srba. Ove godine Srbi sa Kosmeta nisu poslušali svog predsednika, jer im je verovatno dosta izneverenih obecanja. Predsednik je, takode, ponudio vrlo "legalan" nacin da se promeni Ustav Republike Srbije - u nekoliko navrata je, na konstatacije da je republicki Ustav vrlo teško promeniti, odgovorio da nas "Miloševicev" ustav ne obavezuje i da se to pitanje može rešiti izborima za Ustavotvornu skupštinu. Osim ove etikete koja se masovno upotrebljava, nije podrobnije objašnjeno u cemu su manjkavosti postojeceg ustava. Ipak, taj "Miloševicev" ustav nije smetao predsedniku Koštunici da se na osnovu njega kandiduje na poslednjim izborima, kao što se u odredenim situacijama poziva na inace prokažene promene saveznog Ustava iz jula 2000. godine, npr. kada treba da se odbrani od prigovora da nije "zamrzao" funkciju predsednika stranke.

 Necemo dalje navoditi primere kršenja ustava od strane predsednika Koštunice. Ovo što je navedeno dovoljno je da ukaže na vrlo parcijalnu sliku koju nudi tekst dr Antonica, pogotovo što se u svim ovim slucajevima radi o vitalnim državno-pravnim pitanjima. Kao što smo ranije rekli, parcijalnost je u sprezi sa neobjektivnošcu, odnosno pristrasnošcu. Cini se da je dr Antonic vrlo pristrasan prema jednom delu vladajuce koalicije, koji se ovim precutkivanjem pokušava amnestirati od izuzetno loših politickih ucinaka. Ruho "analiticara" ne može prikriti ocigledno "navijanje" za jednu stranu i snažan prodor (izvannaucnih) vrednosti u "analizu". To je primetno i na nekim konkretnim mestima. Opozicija je "slaba i kompromitovana", njene politicke elite su "nedemokratske", dok je vladajuca elita "demokratsko-reformska". Dr Antonic ništa ne nudi osim manihejskih etiketa koje jedan, vremenom sve manji, deo javnosti srice o izgledu naše politicke scene. Ranije smo ukazali na cinjenicu da je podležeci pojam "demokratije" na pocetku predloženog teksta ostao netematizovan; to je slucaj i na ovom mestu. O vlasti i opoziciji dr Antonic govori na nacin samorazumevanja vlasti - kriticka distanca intelektualca spram dominantne dnevno-politicke retorike u potpunosti je išcezla. Pri tom je nejasno kako se, u razgranicavanju stranaka (celog) DOS-a od opozicije, za sve njih koristi naziv "demokratsko-reformske", kada se tokom citavog drugog odeljka ukazuje na nedemokratsko ponašanje dela DOS-a okupljenog oko srpskog premijera, pa cak izražava otvorena sumnja da premijer može "liberalizovati" i "demokratizovati" sistem. Ocigledno da je linija razgranicenja u pogledu "demokratskog" identiteta vrlo jasna kad je u pitanju opozicija, dok je znatno labavija kad je rec o odnosima unutar DOS-a. To znaci i prilagodljivija dnevno-politickim potrebama, kada se ošamucenom narodu mora objasniti kako ponovo dolazi do približavanja delova DOS-a, nakon višemesecne sapunice o ljubavi, svadama, razvodima itd. Narod bi sigurno bio prisebniji kad bi pažljivije oslušnuo glas onih koji zapravo imaju odlucujuci uticaj na ovdašnja politicka zbivanja, a to su razni emisari iz inostranstva. Svi su oni rekli da je za njih nebitno ko ce od dva "demokratska" kandidata pobediti na predsednickim izborima, sve dok obojica podržavaju "proevropski" kurs. U tom slucaju oni prepuštaju nacim gradanima odluku o tom pitanju. Šta rade kada neko ne sledi ono što oni smatraju "evropskim", imali smo prilike da vidimo u prethodnoj deceniji. U tom usaglašavanju sa "evropskim" kursom, predsednik Koštunica je izvršio one povrede Ustava, dok premijer Đindic sustizanje "Evrope" u ekonomskom pogledu sprovodi bezobzirnom politikom "tranzicije" i "privatizacije". Svako u svom domenu cini sve što može kako bi našu zemlju upregao u dominantan globalni tok koji se na sve strane predstavlja kao fatum. Stoga su, gledano iz ove perspektive, razlike medu njima ništavne. Dr Antonic bi kao sociolog morao da zna da u uslovima intenzivnih "integracionih" procesa osnovna jedinica sociološke analize postaje svetski sistem, i da se dešavanja u našoj državi i društvu ne mogu posmatrati izolovano od delovanja vodecih sila u tom sistemu. Uvažavanje principa celovitosti pretvorilo bi navodna neslaganja i oštra razilaženja unutar ovdašnje vlasti u obican privid, privid koji ima vrlo važnu funkciju u stabilizovanju globalnog poretka na ovim prostorima. Naime, postoji zajednicki interes domace i globalne politicke elite da se iz stranaka DOS-a formira celokupna buduca politicka scena Srbije, kako bi se u potpunosti eliminisale snage koje su se suprotstavljale dominantnoj struji nasilne integracije u postojeci svetski poredak. U kriticnim trenucima ovo nasilje dobija oblik ogoljenog medunarodnog terorizma, brutalnog kršenja osnovnih principa medunarodnog prava (primer ekonomskih sankcija i vojne agresije na SRJ). Zato je razumljivo što jedna od naših vladajucih stranaka svoju politicku stategiju zasniva na dvojnom identitetu vlasti i opozicije, pokušavajuci da takvim delovanjem oslabi i marginalizuje sadašnje opozicione stranke. Medutim, nije razumljivo kako jedan "analiticar" može da podlegne ovakvoj smišljenoj konfuziji i da na jednom mestu kaže: "stranke opozicije, ukljucujuci i DSS..." DSS nije opozicija, vec kentaurska pojava vlast-opozicija, a ovo mitološko bice ima vrlo racionalnu ulogu na našoj politickoj sceni. Ne može se sporiti da ta stranka i njen predsednik za sada relativno dobro igraju tu ulogu, što pokazuje cinjenica da je u drugom krugu predsednickih izbora za njega glasalo 850.000 gradana više nego u prvom krugu. Medutim, ne može se reci da je opozicija definitivno toliko slaba da ne predstavlja više nikakva znacajan politicki cinilac. Možda je ona izgledala tako u vreme kada je pisan predloženi tekst, ali je sada takav opis nezadovoljavajuci. To su verovatno i želje nekih pojedinaca, ali društvena realnost je cesto u suprotnosti sa takvim željama i dešava se "iza leda" pojedinih aktera, makar oni imali snažan uticaj na tu realnost. Na primer, nepobitna je cinjenica da dva kandidata vlasti (od kojih jedan u ulozi vlast-opozicija) nisu uspeli da u drugom krugu predsednickih izbora dobiju vecinsku podršku naši gradana, uprkos ogromnoj medijskoj promociji drugog kruga i velikom broju izmanipulisanih biraca (o cemu svedoci Koštunicin rezultat). Dr Antonic bi morao da nam objasni ovu pojavu, da revidira svoju prethodnu procenu o snazi opozicije ili, pak, ukaže na drugacije uzroke te pojave.

Sve u svemu, celokupnu predloženu "analizu" tekuceg društveno-politickog života opterecuje kršenje nacela objektivnosti, preciznosti, sistematicnosti i celovitosti. Ona je deo jednog opšteg trenda u kome se namece izjašnjavanje za jednu od dve sukobljene strane u DOS-u, nudi jedna lažna dilema. To izjašanjavanje uveliko je postalo kriterijum nove moralno-politicke podobnosti, odlucujuca stavka u pravljenju politickih, privrednih, ali i naucnih karijera. Oni koji u tom izjašnjavanju nece da ucestvuju, jer ga vide kao prisilu kojoj se covek mora suprotstaviti da bi bio slobodan, posvetice se istinskoj analizi, seciranju postojeceg stanja stvari, sa stalnim interesom za njegovim prevladavanjem. Njihovi teorijski i prakticni napori bice usmereni na promenu poretka u kome se vlast podmece za opoziciju, sprovodi ogoljeno bezakonje, rastu beda i agonija, a "nezavisni" intelektualci po gotovo svim medijima optužuju jednu ili drugu stranu vlasti, iako je poražavajuca politicka i ekonomska situacija posledica njihovog zajednickog delovanja.

hronika vesti (arhiva)

 

Copyright by NSPM